Oltář ze Slavětína

29.11.2016 | K 700. výročí narození Karla IV. připravilo Národní muzeum výstavu, která návštěvníky uvede do světa karolinské společnosti a představí i následný kulturní, umělecký, hospodářský a společenský rozvoj, který touto érou započal. Mnohé předměty prošly před vystavením rukama restaurátorů. Představíme vám největší kompletně zrestaurovaný předmět, který bude na výstavě k vidění.

Slavětínský oltář, nebo také archa ze Slavětína, je jeden z mála dochovaných utrakvistických křídlových oltářů. Utrakvisté byli v Čechách dominantním husitským směrem v 15. století. Přijímání pod obojí se stalo ústředním bodem utrakvistické liturgie a až do povolení kalicha papežskou kurií roku 1564 sbližovalo utrakvismus s dalšími reformačními proudy, které se s katolickou církví rozešly více radikálně. Na rozdíl od jiných reformačních směrů však utrakvismus trval na tzv. apoštolské posloupnosti. Podle této zásady nemohla utrakvistická církev dosazovat biskupy bez povolení papeže a světit kleriky. Postupně se i tento směr rozdělil na dva proudy. Jeden z nich splynul s katolickou církví, ten druhý se přiklonil k radikálnějším reformačním směrům. Stejně jako ostatní kslišnické směry však byl po bitvě po Bílé hoře v roce 1620 násilně potlačen a rekatolizován.

Po roce 1620 byla mimo jiné během rekatolizace zničena většina utrakvistických křídlových oltářů. Dodnes se těchto oltářů dochovalo ve zlomcích asi deset kusů. Jejich ikonografie je vždy stejná. Dvojice andělů drží mezi sebou svatostánek či kalich s eucharistií. Nejstarším dochovaným oltářem je již zmiňovaný oltář ze Slavětína, který je uložen ve sbírkách Národního muzea. Ten vznikl kolem roku 1450 a dochoval se v poničeném stavu v obci Slavětín. Jeho centrální část s ukřižovaným Kristem a nejspíše svatostánkem byla zničena. Na hlavní desce jsou dokonce patrné stopy po sečné zbrani. V minulosti byl oltář několikrát restaurován, naposledy v 80. letech 20. století. Tyto restaurátorské zásahy však začaly být nedostatečné, a proto byl před vystavením oltář restaurován letos znovu. 

Během restaurování došlo také k podrobnému technologickému průzkumu oltáře. Díky němu vyšlo najevo mnoho zajímavých skutečností. Některé dokonce objasnily i záležitosti, o které se dosud odborníci přeli. V průběhu příštího roku by měla vzniknout kniha, která shrne všechny nové poznatky o tomto unikátním uměleckém díle.


Kam dál?

Revize sochy Jana Žižky na Vítkově

Sledujte restaurování nástěnné malby z Afghánistánu

Antropologové Národního muzea zkoumají kostru bojovníka

(EK)

Historie Restaurování