Sledujte restaurování nástěnné malby z Afghánistánu

03.02.2016 | Aktualizováno 9. 9. 2016: V předchozích měsících jsme v tomto článku přinášeli průběžné informace o velmi složitém restaurování vzácné afghánské nástěnné malby. Podívejte se nyní na celý průběh restaurování, od prvních kroků až ke konečnému výsledku.

Fkresba. Kresebná rekonstrukce fresky. Zdroj: Národní muzeum

Na výstavu Afghánistán – zachráněné poklady buddhismu, která probíhala od 5. 2. – 4.9. 2016 v Náprstkově muzeu, zapůjčilo předměty Národní muzeum Afghánistánu. Jedná se o předměty afghánského buddhismu, které měly návštěvníkovi přiblížit jednu etapu bohatých dějin této země.

Národní muzeum se podílelo na záchraně kulturního dědictví Afghánistánu. Proto všechny zapůjčené předměty prošly našimi restaurátorskými dílnami. Jedním ze zapůjčených předmětů byla i vzácná nástěnná malba, která v rukou restaurátorů zůstala delší čas.

Nástěnná malba zobrazuje mužskou postavu s pokrývkou hlavy zdobenou drahými kameny. Na výjevu jsou po boku muže zobrazeny i dvě ženské postavy.
Malba objevená na lokalitě Mes Ajnak je provedena temperou na hliněné omítce a pochází z období 3. – 6. stol. po Kr.

Stav malby před restaurováním

Fragment vykazoval stopy po biologické aktivitě, která poškozovala čitelnost malby. V minulosti došlo k transferu malby na nový podklad, který však nebyl příliš podařený, neboť jednotlivé fragmenty byly osazeny do rozdílné výšky a na sebe nenavazovaly. Celé dílo bylo uloženo do polystyrenové adjustace.

Restaurování probíhalo několik měsíců od února 2016 a ujal se ho Libor Kocanda, restaurátor malířských děl Historického muzea Národního muzea.

Podívejte se na malbu před restaurováním:

Na začátku se s námi podívejte na původní stav malby a její kresebné rekonstrukce. Dokumentace výchozího stavu před restaurováním je pro odborníky velmi důležitá.

gallery

Jak se prováděly stěry pro mikrobiologické zkoušky

Na malbě jsou patrné stopy po plísních ve formě černých skvrn. Restaurátoři se proto museli ujistit, do jaké míry plísně dílo ohrožují. Pomocí sterilních vatových tampónů byly provedeny stěry. Takto získané pevné částice byly převedeny na povrch sladinového živného agaru. Po čtrnáctidenní inkubaci mohli odborníci konstatovat, že byl ve vzorcích nalezen jen jeden živý zárodek, což je zanedbatelné množství. Plísně na malbě tedy již nejsou aktivní a není nutné provádět její desinfekci.

gallery

Odstranění prachových nečistot a polystyrenové adjustace

Dalším krokem bylo čištění díla od prachových nečistot. V minulosti byla freska opatřena zpevňujícím nátěrem. Vzhledem k tomu, že před provedením tohoto zásahu nebylo dílo důkladně dočištěno, nečistoty se bohužel propojily s malbou. Libor Kocanda tak musel opatrně provést mechanické odstranění těchto nánosů.
Na pohled výrazným zásahem pak bylo odřezání přebytečné nevhodné polystyrenové adjustace, do které bylo dílo po nalezení v Afghánistánu zasazeno. V dalších dnech bude muset restaurátor dílo zbavit i zbývající části polystyrenové podložky, kterou posléze nahradí vhodnější adjustací.

gallery

Odstranění druhotných tmelů

Aby mohla být malba sejmuta z polystyrenové adjustace, bylo také potřeba odstranit druhotné tmely, kterými byly vyplněny a vizuálně sceleny chybějící části díla. Nerovnost tmelů by při transferu malby na novou podložku způsobovala problémy. I když odstraňování vypadá na fotografiích velmi dramaticky, Libor Kocanda postupoval opatrně. Tmely chemicky narušil xylenem. Provedl také lokální zpevňující přelepy těch částí malby, které by mohly být při práci narušeny. K tomu použil japonský papír a akrylátovou pryskyřici. Tyto dočasné přelepy lze následně odstranit bez jakéhokoli poškození díla.

gallery

Celoplošný přelep lícu malby

Po předchozím kroku, během kterého došlo k lokálnímu zpevní některých částí malby přistoupil restaurátor Libor Kocanda k celoplošnému přelepu lícu malby. Použil k tomu  japonský papír s lepidlem na bázi akrylátové pryskyřice. Tím dojde již k celkovému zpevnění lícové strany malby, čímž se umožní sejmutí zbývající polystyrenové adjustace z rubové strany. Po bezpečném transferu malby na nový podklad bude tento přelep odstraněn bez poškození díla.

gallery

Pryč s polystyrenem!

Došlo na jeden z velmi důležitých kroků restaurování. Z rubové strany díla byl odstraněn zbývající polystyren. Líc fresky byl ještě před tímto krokem opatřen druhým přelepem japonským papírem s větší gramáží, aby nedošlo k porušení subtilní podkladové vrstvy malby. Na rubu tak nyní zůstává jen tkanina, kterou bylo dílo před umístěním do polystyrenu opatřeno.

gallery

Mechanické očištění rubu malby

Poté, co byla malba zbavena nevhodné polystyrenové adjustace, přistoupil restaurátor Libor Kocanda k práci na rubové straně malby. Prvním krokem je mechanické očištění rubové strany pomocí skalpelu. Postupně musel být odstraněn veškerý starý tmel, kterým byla malba přichycena k polystyrenu. Jednalo se vskutku o mravenčí práci.

gallery

Konsolidace rubu malby

Po mechanickém očištění zůstaly na rubu malby zbytky tmelů, které bylo potřeba sejmout. Proto restaurátor Libor Kocanda na zbývající tmely nanesl speciální gel. Ten tmely změkčil, a tak je bylo po několik hodinách možné odstranit. Potom byl hliněný podklad malby Potom byl hliněný podklad ošetřen konsolidantem na bázi organokřemičitanu, který má malbu zpevnit. Nyní se musí nechat malba odpočívat, aby jí během následujících dvou týdnů organokřemičitan prorostl a zpevnil celou její strukturu. Potom bude malbu přenést na nový podklad.

gallery

Konečná konsolidace rubu malby

Zpevněná rubová strana malby byla potřeba finálně ošetřit. Proto na ni restaurátor Libor Kocanda nanesl nejprve japonský papír a poté poslední vrstvu tmelu, který zjišťuje tuto stranu transferu. Tmel je složen z boloňské křídy, planatolu a vody.

gallery

Snímání japonského papíru

Po zaschnutí všech vrstev tmelů byla malba přenesena na novou, vhodnější adjustaci. Z lícové strany musel být odstraněn japonský papír, který byl na malbu umístěn kvůli ochraně při transferu. Japonský papír byl nejprve opatrně navlhčen a poté sejmut. Následovalo mechanické očištění štětcem.

gallery

Výsledný vzhled

Výsledný vzhled malby je možné si prohlédnout na této fotografii:

Fotografie. Stav malby po adjustaci. Zdroj: Národní muzeum

 


 

Kam dál?

Výstava vypráví dávné příběhy z Číny

(EK)

Restaurování