Nové knihy přírodovědců Národního muzea

13.12.2012 | V průběhu září až prosince 2012 vyšly tři knihy, jejichž autory nebo spoluautory jsou přírodovědci z Národního muzea. Všechny tři knihy mají jedno společné – jsou to základní příručky s širokým záběrem a obsahují velké množství krásných barevných obrázků (fotografií nebo ilustrací). Ocení je jak všichni milovníci přírody, tak odborníci.

Kniha Dalibora Velebila Minerály pod nohama, v průmyslu a ve sbírkách už od září těší všechny hloubavé zájemce o minerály. Další dvě knihy vyšly na přelomu listopadu a prosince. Jsou jimi Přehled hub střední Evropy od mykologa NM Jana Holce, malíře A. Bielicha a mykologa Jihočeského muzea M. Berana, a také kniha Savci České republiky od zoologa Národního muzea Miloše Anděry a brněnského zoologa J. Gaislera.

Na všech třech knihách se podíleli autoři z řad odborníků Národního muzea.

foto: obálka knihy Minerály pod nohama, v průmyslu a ve sbírkáchDalibor Velebil, pracovník mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea , o své knize Minerály pod nohama, v průmyslu a ve sbírkách říká: "Kniha je příručkou určenou pro širokou veřejnost. Minerály nás obklopují na každém kroku a mají široké praktické uplatnění. Již dlouho jsem si všímal, že na trhu chybí kniha, která by se zabývala hlavně těmi nejhojnějšími druhy minerálů a také jejich praktickým využitím.

To mě pohnulo k tomu, abych takovou knihu sepsal. Chtěl jsem lidem srozumitelně popsat základní minerály, způsoby jejich vzniku, hlavní typy zdrojů nerostných surovin a nastínit jejich použití. Většinu minerálů jsem představil na dvou a více fotografiích, aby bylo zřejmé, že jeden druh minerálu může vypadat velmi různě. Na fotografiích jsem se je snažil zachytit i v jejich relativně běžných podobách, tedy ne tak exkluzivních, jaké můžeme vidět ve vitrínách muzeí.

Doufám, že kniha si najde své čtenáře a bude jim dobře sloužit.

Jan Holec, vedoucí mykologického oddělení Národního muzea, svou publikaci Přehled hub střední Evropy uvádí slovy: „Náš přehled v sobě kombinuje atlas, učebnici a encyklopedii.

foto: obálka Savci České republiky. Popis, rozšíření, ekologie, ochranaPrvní, co by mělo zaujmout, jsou výstižné barevné ilustrace A. Bielicha. Tento skromný muž, amatérský mykolog a malíř-samouk, se počtem 1208 namalovaných druhů stal člověkem s největším počtem publikovaných obrázků hub v naší mykologické historii. V textu jsme s kolegou M. Beranem popsali kolem 2000 druhů, nejen všechny běžné, ale i celou řadu vzácných a ohrožených.  

Úvodní kapitoly shrnují vše potřebné o životě hub, stavbě jejich těla, ekologii, systematice, názvosloví, ohrožení a ochraně, jedlosti, jedovatosti a kuchyňském využití. Knihu jsme psali nejen pro milovníky hub, ale pro všechny zvídavé zájemce o přírodu a také pro učitele a studenty. Nebál bych se říci: kdo chce mít doma jednu souhrnnou příručku o houbách, měl by mít tuto!“

Kdo by všechny tyto houby znal, byl by výborným mykologem!

Miloš Anděra, dlouholetý pracovník zoologického oddělení Národního muzea, představuje svou knihu Savci České republiky. Popis, rozšíření, ekologie, ochrana takto: „Je to vlastně moje „bilanční“ kniha, po více než 30 let jsem se v Národním muzeu zabýval sledováním našich savců, zejména pak jejich rozšířením. Ve spolupráci s kolegy z jiných pracovišť jsme postupně doplňovali chybějící informace, až se podařilo dát dohromady ucelené představy nejen o charakteru výskytu jednotlivých druhů, ale i o změnách, kterými v delším časovém horizontu procházejí.

foto: obálka knihy Savci České republiky. Popis, rozšíření, ekologie, ochrana Odborně byly výsledky mapování našich savců postupně zveřejňovány v poměrně unikátní sérii Předběžné verze Atlasu rozšíření savců v České republice, vydávané zoologickým oddělením Národního muzea v Praze; v letech 1995 až 2007 v ní vyšlo 9 svazků v 5 dílech

Právě vyšlá kniha je uceleným shrnutím dosavadních mapovacích aktivit. Poskytuje komplexní přehled našich savců jako výsledek více než půlstoletí trvajícího faunisticko-ekologického monitoringu savců na území našeho státu.

Zahrnuje ucelený soubor nejnovějších poznatků z taxonomie, zoogeografie a ekologie, doplněný o základní informace týkající se problematiky ochrany druhů či jejich praktického významu. Text pro každý z 89 současných druhů zahrnuje vedle popisu a hlavních znaků také celkové rozšíření, výskyt v rámci ČR, informace o stanovištích, hrubý náčrt ekologie a bionomie, jakož i údaje týkající se početnosti a ochranářského statusu, připojeny jsou i nejdůležitější citace.

Některé druhy nám doslova mizí před očima (např. sysel obecný), jiné naopak přibývají (bělozubka bělobřichá, liška obecná, bobr evropský, prase divoké) a je i řada takových, které se na našem území objevily zcela nově (několik druhů netopýrů, šakal obecný).

Nedílnou součástí charakteristiky každého druhu, graficky většinou zpracované formou dvoustrany, jsou kvalitní fotografie (celkový vzhled, typický biotop), síťová mapa rozšíření v ČR a graf výskytu podle nadmořské výšky. Doprovodné kapitoly se zabývají obecnou charakteristikou savců, vývojem české fauny savců během posledního století, základními metodami sledování savců, jakož i vyhubenými druhy a nepůvodními druhy chovanými u nás v minulosti. Závěrem je připojen poměrně obsáhlý anglický souhrn.

Spolu s J. Gaislerem předpokládáme, nebo spíše bychom si přáli, aby se při dosud chybějícím svazku Fauna ČR věnovaném savcům naše kniha stala vyhledávaným zdrojem aktuálních informací pro naše kolegy profesionály, stejně tak jako pro ochranáře, studenty i běžné zájemce o naší přírodu.“


Článek byl připraven ve spolupráci s Přírodovědeckým muzeem Národního muzea. Knihy vyšly v nakladatelství Academia. Vznik Přehledu hub a Savců ČR byl podpořen interními grantovými projekty Národního muzea.

(dan)