Národní muzeum je výzkumnou organizací

01.11.2012 | Úkolem Národního muzea není jen shromažďování, evidování a „oprašování“ starých či nových sbírek, ale i jejich vědecké zhodnocení na mezinárodní úrovni a předávání nových poznatků dál.

 

Národní muzeum a věda k sobě neodmyslitelně patří již od jeho založení v roce 1818. V té době bylo především vědeckou organizací a na jeho půdě vznikl v roce 1820 druhý nejstarší vědecký časopis, který je dokonce vydáván dodnes.  Ve zřizovací listině Národního muzea je mezi předměty hlavní činnosti uvedeno: Provádí vědecký výzkum v oboru své působnosti včetně výzkumů v oboru muzeologie a ochrany sbírek.

Národní muzeum má vypracovanou svoji vědeckou koncepci  a směřuje svou vědeckou činnost k jejímu naplňování.

Vědecko-výzkumná činnost je také nedílnou součástí tzv. Dlouhodobé koncepce rozvoje Národního muzea.Od roku 2000 se v NM řešilo (nebo se jeho pracovníci podíleli na řešení) více než 170 vědeckých projektů, jejichž poskytovateli byli především Grantová agentura ČR, Grantová agentura Akademie věd ČR, Grantová agentura Univerzity Karlovy, Ministerstvo kultury a Evropská unie. Projekty jsou řešeny jak v oblasti humanitních, tak v oblasti přírodních věd.

Mezi významné dlouhodobé projekty patří například výzkum Náprstkova muzea (archeologické expedice do Republiky Súdán), studium antarktické fosilní flóry, výzkumy zázvorovitých rostlin v JV Asii nebo plazů Jižní Ameriky (Přírodovědné muzeum). Výzkumní pracovníci Historického muzea, Českého muzea hudby a Knihovny Národního muzea řeší vědecké projekty archeologií a numizmatickou tematikou počínaje, přes biografická studia a nejrůznější historické výzkumy po tvorbu knihovnických databází. Na základě jejich studií vznikají metodiky mezinárodního významu.

Mimo výše uvedené projekty je NM zapojeno i do několika dalších mezinárodních projektů financovaných z prostředků Evropské unie. Z projektů, které pokračují i v letošním roce, to jsou: Biodiversity Heritage Library – Europe (BHL-Europe), Opening up the European Natural History Heritage for EUROPEANA (OpenUp!),  Europeana Awareness, Cradles of European Culture, Réseau international des Musées d´Ethnographie (RIME). Spolupráce vědců Národního muzea v mezinárodních týmech se odráží zejména v publikační činnosti.

S řešením projektů samozřejmě úzce souvisí i samotná publikační aktivita pracovníků ve vědě a výzkumu. Zároveň je ale nedílnou součástí práce NM i vydávání odborných časopisů.  Aktuálním úspěchem týmu Entomologického oddělení je zařazení časopisu Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae do prestižní databáze International Science Index na Web of Science.

Národní muzeum organizuje nebo spoluorganizuje národní i mezinárodní vědecké konference.

Z rozpočtu Národního muzea jsou každý rok uvolňovány finance na tzv. interní granty. Tyto projekty slouží především k podpoře mladých vědeckých pracovníků, kteří tak získávají první prostředky na vlastní výzkum. Povinnou podmínkou pro úspěšné dokončení projektu je publikování výsledků v recenzovaných časopisech. Tato investice do rozvoje vědecké kariéry se NM vrací v podobě projektů, které tito vědci díky nabytým zkušenostem získají v dalších letech své kariéry, a v podobě dalších publikací, jimiž svou práci prezentují na mezinárodní úrovni. V letošním roce 10 takových projektů končí a připravuje se vypsání nové interní grantové soutěže.

Odborní pracovníci Národního muzea působí v celé řadě případů jako konzultanti a školitelé diplomových a bakalářských prací, vyučují na VŠ i VOŠ nebo jsou žádáni o vypracování odborných posudků na takové práce. Významná je například spolupráce s Univerzitou Karlovou, FAMU, DAMU, Jihočeskou, Ostravskou a Masarykovou Univerzitou nebo Trnavskou Univerzitou.

Odborní pracovníci Národního muzea se nejen podílejí na výuce, předávají nové znalosti dál, ať už formou publikací, výuky nebo výstav, ale hrají významnou roli i ve vědě a jsou respektovanými partnery pro vědce u nás i v zahraničí.

foto: rentgenová difrakční analýza

 

Seznam aktuálně řešených projektů je k nahlédnutí na webových stránkách Národního muzea v sekci Věda, ostatní je možné si vyhledat v databázi na www.vyzkum.cz

(dan)