Odborný časopis Muzeum slaví 50 let!

26.02.2013 | Časopis Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce je nejstarším domácím kontinuálně vycházejícím periodikem s výhradním zaměřením na muzejní a muzeologickou tématiku. Letos oslavil padesátileté výročí vzniku.

foto: Historická budova Národního muzea

Obsahem tohoto recenzovaného odborného časopisu, vydávaného Národním muzeem, jsou především studie, materiály, odborná sdělení, zprávy, recenze a anotace z širokého spektra muzejní problematiky. Témata pocházejí z oblasti teoretické i praktické muzeologie, výstavnictví, muzejní pedagogiky, konzervátorství, restaurátorství a preparátorství. Nechybí ani práce s veřejností, výstavní kritika a problematika kulturního dědictví obecně, a to včetně vědních oborů zastoupených v českých muzeích.

Vznik časopisu se datuje do roku 1963, kdy byl vytvořen transformací dosavadního Časopisu Společnosti přátel starožitností (vycházejícího od roku 1893). Od roku 1963 se nově vzniklý časopis začal obsahově proměňovat více směrem k muzejní problematice.

foto: obálka časopis z roku 2000Do roku 1989 vycházel časopis Muzejní a vlastivědná práce ve velkorysém nákladu dva tisíce výtisků. Jeho odběratelská základna byla totiž tvořena početně silnou čtenářskou obcí historiků a vlastivědných pracovníků z regionů. Tuto skutečnost bylo třeba respektovat i při výběru témat časopisu.

V průběhu let však muzejní tematika v časopise výrazně převládla nad vlastivědnou problematikou, která se omezila jen na oblast kronikářství, případně metodologické problémy vlastivědné práce.

Časopis se začal zabývat teoretickými i praktickými muzeologickými otázkami a přinášel výsledky regionálního bádání. Své místo zde nalezly bibliografie vlastivědné a muzeologické literatury.

Od roku 1990 došlo k viditelné proměně obsahu časopisu. Spolu s pádem předlistopadového režimu se mění i témata článků, které se zaměřují na ryze muzeologická a vlastivědná témata bez dosavadního ideologického podtextu.

Časopis Muzejní a vlastivědná práce vycházel až do roku 2005 pravidelně čtyřikrát ročně. Výjimku v této pravidelnosti tvořilo jen období mezi léty 1968–1972, kdy došlo ke spojování některých čísel. V letech 2006 a 2007 vycházel časopis dvakrát ročně v podobě dvojčísel.

V roce 2008 prošel časopis významnou transformací. Po více než čtyřiceti letech společného soužití došlo k definitivnímu oddělení časopisu Muzejní a vlastivědné práce od Časopisu Společnosti přátel starožitností. Časopis Muzejní a vlastivědná práce se nyní primárně zaměřuje na problematiku muzejnictví a muzeologie. Historická vlastivěda a regionalistická tematika zůstává pouze okrajovým tématem časopisu. Další změnou bylo přistoupení k výraznější reflexi aktuálních trendů v muzejnictví ve světě, ale i na domácím poli. Zcela nově byl vytvořen prostor pro problematiku konzervátorství, restaurátorství a preparátorství.

foto: obálka časopisu Muzeum: muzejní a vlastivědná práceSpolu s touto transformací došlo i ke změně názvu časopisu. Byla zvažována varianta úplně změnit jeho název na „Muzeum“, ale nakonec toto bylo zavrhnuto jako příliš radikální krok. Časopis chtěl navazovat na tradici periodika vycházejícího již přes 40 let, proto bylo slovo Muzeum pouze předřazeno původnímu názvu, a tak vznikl název „Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce“. Časopis dostal i novou grafickou podobu a zůstal u periodicity vydávání dvou čísel ročně, jak tomu bylo od roku 2006.

Časopis Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce má za sebou padesát let nepřetržité existence a po celou tu dobu přispíval k prezentaci aktuálního stavu bádání v oblasti muzejní práce, muzeologie, vlastivědy, regionální historie, kulturních dějin a hmotné kultury. Od svého vzniku v roce 1963 publikoval celou řadu studií, materiálů, zpráv a recenzí ze širokého spektra muzejní problematiky, a stal se tak jedním z mála diskuzních a publikačních fór domácích muzejních pracovníků. Doufejme, že tuto roli se mu podaří plnit i nadále.


Článek byl připraven na základě textu PhDr. Pavla Douši, Ph.D. a Mgr. Terezy Mackové.

(dan)